1/13/2006

چيزی كه عوض دارد لابد گله ندارد

اين را يادتان هست؟ جاسوس ايران در اسرائيل. اين به قول حسام‌الدين آشنا می‌توانست يك سيگنال غيرديپلماتيك باشد. جواب اين سيگنال هم طبيعتا چيزی از اين دست است؛ جاسوس اسرائيل در ايران.
از اين‌ها كه بگذريم، من مرده‌ام برای خبرنويس بازتاب كه پنج سطر خبر مبهم نوشته و عنوانش را گذاشته «جزئيات دست گيری جاسوس موساد در ايران».

Links to this post:

Create a Link

<< Home