1/16/2006

راه‌نمای نوشتن اسم‌های عبری در فارسی

مدتی پيش كه انتخابات در حزب كارگر اسرائيل، تيتر يك خيلی نشريات بود، با بهمن بحث می‌كردم كه اسم پيروز ميدان را بايد عمير پرض نوشت، نه امير پرتز. هم‌آن وقت با خودم قرار گذاشتم كه اين راه‌نما را بنويسم و به بهمن هم گفتم. ام‌روز «راه‌نمای نوشتن اسم‌های عبری در فارسی» آماده است. اميدوار ام به كار نشريه‌ها و روزنامه‌ها و سايت‌های خبری بيايد. اگر فكر می‌كنيد برای كسی مفيد است به او هم نشان بدهيد.
طبيعی است كه اين يك راه‌نما است و در راه‌نما معمولا كسی مبنای دستورها را توضيح نمی‌دهد. اما كار را بی‌نقص نمی‌دانم و از دانستن نظرهای اصلاح‌گر شما شاد خواهم شد.

Links to this post:

Create a Link

<< Home