1/15/2006

مغز آغاز شارون

شارون هم مثل هر كس آغازی دارد و انجامی. اما آن‌چه او را از ديگران متمايز می‌كند، اين است كه آغاز او مغزی دارد انجامش مغزی ديگر. به قول بی‌بی‌سی نازنين « در پی خارج کردن سوندی که برای تخليه خون نصب شده بود، تورمی در مغز آغاز شارون مشاهده نشده است.» اما البته هنوز خبری از مغز انجام شارون نرسيده است.
O
گفتی ذنب لايغفر؟

Links to this post:

Create a Link

<< Home