1/17/2006

جان داری يا نداری مهم نيست سود كه داری

Posted by Picasa دكترها می‌گويند شارون حال ثابت و اميدواركننده‌ای دارد و البته هنوز اسم اين حال ثابت و اميدواركننده اغما يا زندگی گياهی است. اما سياست‌مداران و پسران شارون اصرار دارند كه اين‌طورها هم نيست. گلعاد می‌گويد نوار صدای نوه‌ی پدرش را برايش گذاشته است و پدرش با شنيدن صدای نوه پلك زده است. دكترها البته زير بار نمی‌روند. اما نمی‌توانند هم رسما بگويند گلعاد دروغ می‌گويد. دو گزارش پا به پای هم پيش می‌روند.
هم اين سياست اميدافشانی باعث شده شارون را نای‌بُری (tracheotomy) كنند. با اين توجيه كه بتواند بی دست‌گاه تنفس مصنوعی هم نفس بكشد.
حزب قديمه هم هنوز در نظرخواهی‌ها پيش‌تاز است و اين، بر خلاف نظر آنان كه می‌گفتند سياست اسرائيل آن قدر محكم است كه با رفتن شارون هم چيزی عوض نخواهد شد، نشان می‌دهد بدن نيمه‌جان شارون روی تخت بيمارستان، هنوز بيش از باقی سياست‌مداران و نيز نظام به پندار ايشان مستحكم اسرائيل كار می‌كند. وضعی كه بعيد است تا موقع انتخابات ادامه پيدا كند.

Links to this post:

Create a Link

<< Home