1/17/2006

عيان حرثی علی يادتان هست؟

اين خانم مهاجر به هلند رفته، تبعه‌ی هلند شده و عضو پارلمان. در يك كشور آفريقايی (سومالی شايد) به دنيا آمده است. فعال حقوق زنان و مخالف چيزهايی است كه خودش در كودكی كشيده است. طبيعی است كه دغدغه‌ی اين را ندارد كه اين چيزها چه قدر به اسلام ربط دارند. برای او اسلام هم‌آن ختنه‌ی وحشيانه‌ی دختران در كودكی است.
ريدرز دايجست هر سال يك نفر اروپايی سال انتخاب می‌كند و به او جايزه می‌دهد. جايزه‌ی اروپايی سال 2006 را به او داده‌اند.
اين را هم ببينيد: +.

Links to this post:

Create a Link

<< Home