1/18/2006

هی مك‌كارتی! تو سر كلاست از بوش بد گفتی؟

سيما شاخساری هم گاهی عجب چيزهايی پيدا می‌كند. خودتان بخوانيد. واقعا جالب است.

Links to this post:

Create a Link

<< Home