1/19/2006

بی‌بی‌سی فارسی

انگار من وقتی از بی‌بی‌سی فارسی ايراد می‌گيرم كمی آزاردهنده می‌شود؛ يا حتا بيش از كمی. بنا ندارم كسی را آزار بدهم. اين را می‌نويسم كه دست كم بدانيد موضعم چی است، شايد احساس بدی نكنيد. يا كم‌تر آزرده شويد. ادامه...

Links to this post:

Create a Link

<< Home