1/19/2006

يك گزارش پر و پيمان درباره‌ی نعام چامسكی

شهلا شرف را نمی‌شناسم. اما چه احتياجی به شناختن هست؟ اين گزارش خوب و بلندی درباره‌ی نعام چامسكی است. دو گزارش ديگر هم نوشته است كه عنوان هر سه يهودی محبوب من است. آن دو تای ديگر يكی درباره‌ی ادموند هوسرل است و يكی مصاحبه‌ای طولانی با الفريده يلينك.

Links to this post:

Create a Link

<< Home