1/19/2006

دو نوشته از خداداد رضاخانی

خداداد خوب می‌داند چه می‌نويسد و از چه می‌نويسد. آرام و دقيق است. در عين حال چيزهايی را می‌بيند كه گاه ديگران نمی‌بينند. يكيش اين حرفی كه در مورد مافيای دانش‌گاهی تاريخ ايران قبل از اسلام نوشته است. اميدوار ام بعدا بيش‌تر بنويسد و بيش‌تر بدانيم.
نقدا اين كه اگر چون‌اين مافيايی در تاريخ ايران قبل از اسلام باشد، فكر نمی‌كنيد وضع تاريخ معاصر ايران و مطالعات خاورميانه‌ای معاصر به از اين نخواهد بود؟
ديگر هم اين نوشته‌اش در مورد «آغازيدن». من البته در نهايت موافق او نيستم. پيش از اين درباره‌ی اهميت و فايده‌ی مصدرهای جعلی در زبان فارسی معاصر و آينده نوشته‌ام. اما اين چيزی از زيبايی نوشته‌ی او كم نمی‌كند.
اگر حوصله كرديد اين نوشته‌ی قديمی را در مورد مصدر بخوانيد: +

Links to this post:

Create a Link

<< Home