1/19/2006

مهرورزی با كتاب

مهرورزی با كتاب هم آغاز شد. حالا البته ميان مهرورزی با كتاب و مهرورزی با سی‌ان‌ان كمی هم فرق هست. بايد باشد. عجيب نيست.

Links to this post:

Create a Link

<< Home