1/19/2006

ايران - همه‌ی آن‌چه آن‌ها در اسرائيل نمی‌دانند

اين مقاله‌ی جروزالم پست خواندنی است. بسيار خواندنی. اول از همه می‌گويد چيزهايی كه متخصصان ايران در اسرائيل درباره‌ی ايران نمی‌دانند آن‌قدر هست كه با آن بتوان يك دائرة‌المعارف نوشت و بنا بر اين بايد بس‌يار احتياط كرد. آن‌جا كه می‌گويد ايران وسعتش اين‌قدر است و جمعيتش آن‌قدر، و با اسرائيل مقايسه‌اش می‌كند، از نظر من اوج داستان است. در آخر كار هم خيلی ملايم به اين نتيجه می‌رسد كه نمی‌توان با ايران كاری كرد.
تعجب نمی‌كنيد كه در جروزالم پست چون‌اين مطلبی می‌نويسند؟

Links to this post:

Create a Link

<< Home