1/19/2006

فارسی ياد گرفتن در ايالات متحده

آن‌ها می‌خواهند فارسی و عربی و چينی و اردو ياد بگيرند. عاقلانه است. شما می‌خواهيد چه زبانی ياد بگيريد؟ سانسكريت؟ مصری باستان؟ انگليسی؟ اسپانيايی؟ گمان نمی‌كنم هيچ كدام آن اثر را داشته باشد.

Links to this post:

Create a Link

<< Home