1/19/2006

بمب در تل‌آويوبمب‌گذار طبق معمول درست سربزن‌گاه رفته در يك جای عمومی پر از آدم غيرنظامی خودش را منفجر كرده است. تا حال اين حمله كسی را جز خود بمب‌گذار نكشته است. ياد خاطره‌ای افتادم كه كسی از عراق تعريف می‌كرد. آخرش اين كه يك بمب‌گذار را با ماشينش گرفته بودند. می‌گفته و شواهدی هم داشته كه ماشين را - با بمبش - نيم ساعت پيش‌تر از كسی در پادگان آمريكايی‌ها گرفته است. فرستاده بودندش كه برود كباب بخرد. بمب‌گذاری كه خودش هم نمی‌دانست قرار است چه بكند.
ياد آن خاطره افتادم چون اين يكی هم خودش را در يك كبابی (شوارمه: كباب گوسفند. چيزی شبيه كباب تركی) تركانده است. اين كه نتوانسته كسی را بكشد من را به شك می‌اندازد. نمی‌توانسته دم آخر خودش را به يك نفر ديگر بچسباند؟ و چرا در كبابی؟ جز اين كه طراح ماجرا می‌خواسته دقيقا مردم كوچه و بازار را به ستوه بياورد؟
تنها اثری كه چون‌اين بمبی ممكن است داشته باشد، اين است كه در انتخابات فلسطينی‌ها تضييقاتی ايجاد كنند. طراح اين انفجار يا هيچ چيز از سياست نمی‌داند يا از انتخابات فلسطينی‌ها خوشش نمی‌آيد.
O
اين وسط يك‌باره تصادفا عمو اب‌ل (اسامه بن لادن) هم روی نوار كاست پيام می‌دهد كه از داخل به آمريكا حمله خواهد كرد. هم‌اين‌طور تصادفی.

Links to this post:

Create a Link

<< Home