1/19/2006

نوبت بازی ما هم می‌رسد

بهمن می‌گويد اين بازی بازی ما نيست. من فكر می‌كنم هست. ما هم بازی خواهيم كرد. فقط بايد صبر كنيم تا وقتش برسد. درست سر وقت بازی خواهيم كرد. اگر حواسمان را جمع كنيم و بی‌دليل هيجان‌زده نشويم.

Links to this post:

Create a Link

<< Home