1/20/2006

بغداد كه هيچ. هميشه خراب است

در بغداد بمب می‌گذارند، بيست و دو نفر را می‌كشند، بمب در تل‌آويو فقط پانزده نفر را زخمی می‌كند. تفاوت از چی است؟ مردم تل‌آويو محكم‌تر اند يا بمب‌های بغداد قوی‌تر يا هدف طراحان متفاوت است؟

Links to this post:

Create a Link

<< Home