1/25/2006

كم‌كم آشكار مى‌شود

كم‌كم به خود آمده‌اند و مى‌فهمند كه بايد براى نگه داشتن راى قديمه تلاش كنند. اولين تمركز معنادارشان در اين دوره‌ى جديد بر گروه‌بندى قومى مخاطبان است. چرا؟ چرا ردى از هيچ تقسيم‌بندى بر اساس مصالح اجتماعى و سياسى مخاطبان در اين تمركز نمى‌بينيم؟ توضيح بيش‌تر لازم است؟

Links to this post:

Create a Link

<< Home