1/24/2006

حاجی جون


اسم اين آقا كه گفتم برادرآن آقا است می‌دانيد چی است؟ حجی. به زبان خودمان هم‌آن حاجی. حاجی عمير.

Links to this post:

Create a Link

<< Home