1/30/2006

اين چه نگاهى است؟

نگاه وحشيانه پيش آن‌چه در اين متن مى‌خوانيد سخت كودكانه است. مردى كه خودش را يهودى نازى ناميده است، چه آن طور كه حدس همه است، آريل شارون باشد و چه كسى ديگر، عينا اعتقادات، پاى‌بندى‌ها و روش‌ها و الگوهاى رفتارى شارون را بازمى‌تاباند. هميشه وقت براى درس گرفتن هست. هر چند هميشه هم اندكى دير شده است.

Links to this post:

Create a Link

<< Home