1/29/2006

آش از دهن افتاده سيخی چند؟

احسان بكايی درباره‌ی وزير جديد امور خارجه‌ی اسرائيل پرسيده و من داغ دلم تازه شده است. روزی كه شارون از پا افتاد من نشستم و سر ضرب چهار مطلب نوشتم. يكيش هم‌آن بود كه در همشهری چاپ كردند و خوانديد. سه تای ديگرش هم اين‌ها بود:
+ زندگی‌نامه‌ی شارون
+ آدم‌های عرصه‌ی سياست اسرائيل بعد از شارون
+ بعد از شارون چه خواهند كرد؟
می‌بينم كه بعضی از پيش‌بينی‌هايم درست از آب درنيامده. اما با اين حال گمان می‌كنم هم‌آن وقت ارزشش را داشت كه بخوانندش. شايد هنوز هم داشته باشد.
O
طبق معمول چون اين نوشته به دست كم يكی از موضوع‌های اسلام، مسلمانان، اسرائيل، يهوديان، شرق، غرب و... مربوط است دوست گراميمان خواهد آمد و در نظرها بنده‌نوازی خواهد كرد. شرمنده‌ام كه نمی‌توانم شما را در خواندن فرمايش‌هايش شريك كنم. خلاقيت و ابتكار بی‌نظيری دارد. بی‌انصاف دست كم يك ای‌ميل هم نمی‌دهد كه جوابش را برايش بنويسم.

Links to this post:

Create a Link

<< Home