1/31/2006

تعجب تعجب تعجبت مبارك

اين دو خبر را هم مقايسه كنيد و اگر دوست داشتيد كمى تعجب كنيد. اين كه جروزالم پست گفته كجا و اين كه ايرنا به نقل از جروزالم پست گفته كجا.
O
به شوراى امنيت هم كه بنا است بفرستندمان به سلامتى. در اين مورد هم اگر حوصله كرديد خبر رسانه‌هاى فارسى و انگليسى را مقايسه كنيد و تعجب كنيد.
O
اين هم ترجمه‌ى احتمالا دست و پا شكسته‌ى مصاحبه‌ى شارون كه دى‌روز به متن انگليسيش ارجاع داده بودم. براى آن‌ها كه حوصله‌ى انگليسى خواندن را ندارند.

Links to this post:

Create a Link

<< Home