2/02/2006

عناصر لازم برای دريافتن يك لطيفه

مامور پنتاگون: آدم خوبی كه چند سال پيش، القاعده و ملحقات را ايجاد كرده است و حالا دارد دنبالشان می‌گردد كه قضيه‌شان را حل كند.
كی‌ال‌ای: ارتش آزادی‌بخش كوزوو. يك گروه توپ القاعده‌ای كه كارش آزاد كردن كوزوو، جهاد با صرب‌ها و قاچاق آدم مخصوصا دختران تن‌فروش اوكراينی است.
پاكستانی: مسلمان ساده‌دلی كه خيال می‌كند القاعده يعنی سپاه فرستادگان خدا و بر هر مسلمان واجب است كه دوستشان بدارد تا به بهشت برود.
بهشت: بدجايی نيست جان شما.
جهنم: بدجايی است به هم‌آن جان شما.
اما متن لطيفه.
مامور پنتاگون، خطاب به پاكستانی: به نظر تو اعضای كی‌ال‌ای به بهشت می‌روند يا جهنم؟
پاكستانی، با قاطعيت: به بهشت.
م: آفرين. دقيقا. حالا بگو چرا؟
پ: چون در راه خدا جهاد می‌كنند و شما كافرها را به جهنم می‌فرستند.
م: نه ديگر. اشتباه كردی. چون اگر بفرستدشان جهنم يك هفته‌ای جهنم را خالی می‌كنند، همه را قاچاقی رد می‌كنند بهشت.

Links to this post:

Create a Link

<< Home