2/08/2006

كنار می‌گذارند؟ از چه؟

سميرا می‌گويد «می‌آیی دو کلام دوستانه نظر بدهی، به قول ِ دوستمان محترمانه می‌فرستندت بیرون.» من می‌پرسم «كدام تو؟ كدام بيرون؟» من و تو از اولش تويی نبوديم. ما پی‌وندی با كسی نداريم. تنها دل‌بسته‌ی پاكی و درستی ايم. نه عضو حزب ايم نه نوچه‌ی حضرات. بخوانيد: + .

Links to this post:

Create a Link

<< Home