2/07/2006

عقل و غيرت، جهل و حيرت

براى سربلندى عقل و غيرت لازم است. نه از سر نفهمى زير چتر حمايت جفتك و چهاركش زدن و اداى غيرت درآوردن و همه جا را به گند كشيدن و از گند خود لذت بردن. بايد دست هر كس را كه در گفتن اين كوتاهى نكرد و گفت اين حمله جز بلاهت چيزى نيست بوسيد. نه نبى اكرم محتاج اين طرف‌داران بى‌خرد است نه ايران چون‌اين شهروندانى نياز دارد. كفايت پليس و ماموران نظممان هم ستودنى است كه اعلام مى‌كنند هيچ كس را دست‌گير نكرده‌اند. اگر كسى در مجلس وظيفه‌اش را بداند، بايد بپرسد كه چرا و با چه مجوزى مى‌توان به سفارتى حمله كرد، گرفت و بعد به خانه رفت بى‌ اين كه حتا بازجوييت كنند. بخوانيد: + (مطلب 18 بهمن) و + .
اين را هم هر چند در ظاهر بى‌ربط است بخوانيد: + .

Links to this post:

Create a Link

<< Home