2/08/2006

آتش زدن برای بودن؟

شايان هم به اين نتيجه رسيده كه اين‌ها پی‌رو مكتب «آتش می‌زنم، پس هستم» هستند. + .

Links to this post:

Create a Link

<< Home