10/12/2006

باز هم فلیکر و حسادت و باقی داستان


البته این من نیستم‌ها. لابد حواستان هست. من عکاس ام. این کسى دیگر است.

Links to this post:

Create a Link

<< Home