10/06/2006

آزمون ورودى جامعة‌الاشباه

1. فارج چیست؟
الف. نوعى وسیله‌ى بهداشت و تنظیم خانواده است.
ب. معرب فارگو است.
ج. از فامیل «فـَرَج‌اینا» است.
د. مخفف فاطمه رجبى است.
O
2. فارج به چه کار مى‌آید؟
الف. به کار بهداشت و تنظیم خانواده
ب. به کار فیلم نسبتا خفونى ساختن
ج. به کار فامیل
د. بهداشت دهان و دندان و ارتودنسى
O
3. فارج در کجا استفاده مى‌شود؟
الف. خانواده و اجتماع
ب. استودیو
ج. خونه‌ى «فرج‌اینا»
د. هر جا شما بفرمایین اون‌جا نه
O
4. فارج چه‌گونه تکثیر مى‌شود؟
الف. از راه کشت تخم فارج
ب. از راه قلمه زدن در بساط سى‌دى‌فروش‌هاى کنار خیابان
ج. از راه پى‌وند زدن در فاضل‌آب
د. از راه دهان

Links to this post:

Create a Link

<< Home