9/30/2006

آزمون ارشد

سوال آزمون ارشد زبان‌شناسی: نخستين بار واژه‌ی "عينهول" در چه قرنی به كار رفته و اين كاربرد را با توجه به محورهای دوگانه‌ی ياكوبسن-صفوی در چه سبكی دسته‌بندی می‌كنيد؟

Links to this post:

Create a Link

<< Home