9/16/2006

عبارت اند از

...جرائم وی عبارت اند از اقدام به راه‌خندان و عكاسی، ايجاد محافظت برای ره‌گذران و بيش از پنج مورد سبقت مسلحانه. در ميان اسناد هم‌راه نام‌برده چندين عدد قبض جريمه مربوط به سرقت غيرمجاز كشف شد كه پرداخت نشده بود...

Links to this post:

Create a Link

<< Home