9/22/2006

كف صابون

من آخر نفهميدم كف صابون به چی می‌گويند. چون وقتی سر و تهش كنيم، هم‌آن كه تا آن لحظه كفش بوده حالا می‌شود سقفش و برعكس سقفش می‌شود كفش.

Links to this post:

Create a Link

<< Home