9/17/2006

حتا آدم‌ها هم

می‌خواهم بگويم به گمان من حتا آدم‌ها هم گاهی دم‌پايی پايشان می‌كنند. به هر حال اين واقعيتی است كه بايد پذيرفت.

Links to this post:

Create a Link

<< Home