10/04/2006

شاعر کودتاچى

شاعر مى‌فرماید:
چند خوردى چرب و شیرین از طعام؟
یک شبى بیدار شو دولت بگیر
در معناى این بیت شاعر خود فرموده است «چه‌قد خونه‌ى آقام غذاى مـُفدَکى خوردى؟ اقـَلـَّکـَم یه شب پاشو برو کودتا کن که غذاها حروم نشده باشن خـُب.»

Links to this post:

Create a Link

<< Home