9/30/2006

سرپا نشست

- شغاله گرفت و بردش
سر پا نشست و خوردش
- مامانی! يعنی تو توهالت خوردش؟

Links to this post:

Create a Link

<< Home