10/10/2006

در کلاس خبرنویسى خلاق

- وى سپس هم‌چون‌این...
- گمون نکنم این کلیشه به درد بخوره.
- پس چى بنویسم؟
- بنویس وى سپس هم‌چین...

Links to this post:

Create a Link

<< Home