10/10/2006

پنجاهى شدن

ببین. من هم وقتى مثل تو پنجاه و چهارى بودم از این ایده‌ها نداشتم. حالا که پنجاهى شده‌ام ایده پیدا کرده‌ام. تو هم هر وقت پنجاهى شدى ایده‌هایى از این بهتر پیدا مى‌کنى. باور کن.

Links to this post:

Create a Link

<< Home